ÁSZF szerviz

Általános Szerződési Feltételek

Szerviztevékenységre

PEKÁRIK Szerszámgép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(6640 Csongrád, Attila u. 73. Ipari Park 5., cégjegyzékszám: 06-09-010216, adószám: 13594653-2-06)
mint Szolgáltató, és a szolgáltatások Megrendelői között létrejött Szerződésekre

1. A Szerződés létrejötte

  • A szerviztevékenységre vonatkozó szolgáltatói szersződés a szolgáltatás igényének Megrendelő általi bejelentésével és annak Szolgáltató részéről történő elfogadásával jön létre. A szolgáltatási igény bejelentése történhet szóban személyesen és telefonon, írásban levélben, valamint elektronikusan e-mailben. A szolgáltatói igény elfogadása szintén történhet szóban személyesen és telefonon, írásban levélben, valamint elektronikusan e-mailben.
  •  Amennyiben 100.000,- Ft-ot meghaladja a szolgáltatás előkalkulált értéke, Szolgáltató köteles tételes ajánlatot adni Megrendelő részére. A szerződés ennek írásban történő elfogadásával jön létre
  • A szóban történő szerződés kizárólag akkor elfogadott, ha a megrendelés szerszámgép meghibásodás miatt történik, és a Megrendelő azonnali intézkedést igényel, valamint a szolgáltatás várható értéke nem lépi túl a 100.000,- Ft-ot. Amennyiben ez a szóban bejelentett szerviz igény a Szolgáltató cég által eladott gép esetében történik, a Szerződés a szolgáltatói igény bejelentésével automatikusan létrejön.

2. A Szolgáltatás tárgya

A Megrendelő által igényelt (megrendelt) szolgáltatás (szerviztevékenység) az alábbi munkafolyamatokra irányulhat:

 • Általános diagnosztika – a gép általános állapotának a felmérése, a Megrendelő által nem ismert (rejtett) hibák feltárása
 • Hibafeltáró diagnosztika – a Megrendelő által bejelentett hibaleírás alapján a konkrét hiba okainak a feltárása
 • Alkatrész beszerzés – a diagnosztika alapján feltárt hibát okozó alkatrész(ek), illetve a Megrendelő által rendelt alkatrész(ek) beszerzése, leszállítása
 • Javítás – a megrendelés tárgyát képező és a hibafeltáró diagnosztika által megtalált hibák javítása, szükséges alkatrész cserék elvégzése
 • Karbantartás – a Megrendelő által megrendelt általános, időszakos vagy célzott karbantartás végzése egyedi megrendelés, vagy rendszeres karbantartási, javítási szerződés alapján
 • Szerszám felszerelés, szerszám csere, szerszám felprogramozás – a Megrendelő egyedi megrendelése szerint
 • Szerszámgépmozgatás, telepítés – nem közvetlenül eladáshoz kapcsolódó szerszámgépmozgatás, áttelepítés, üzembe helyezés
 • Oktatás – nem közvetlenül eladáshoz kapcsolódó oktatás, pótoktatás, gépkezelésre és programozásra
 • A fenti munkafázisok közül a javítás és a szerszámgépmozgatás, telepítés kivételével mind megrendelhető külön is, azonban a javítás csak a hibafeltáró diagnosztikával és szükség esetén az alkatrész beszerzéssel együtt rendelhető meg, míg a szerszámgépmozgatás, telepítés csak diagnosztikával rendelhető meg, ami itt a terület megtekintését, a mozgatás távolságának és az útvonal minőségének a felmérését jelenti.

3. Szolgáltató teljesítése

A Szolgáltató Szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége a következőket tartalmazza:

 • Az Általános és a Hibafeltáró diagnosztika esetében a hibák pontos elemzése, a hibák okainak feltárása, amennyiben a hiba összefügg alkatrész meghibásodással, a rendellenességet okozó hibás alkatrész(ek) azonosítása, a diagnosztikai vizsgálat megállapításainak és a hiba megszüntetésére irányuló javaslatnak a dokumentálása a Szerviz munkalapon. A feltárt hibák javítására, szükséges alkatrészek cseréjére, karbantartási igényre ajánlat adása.
 • Alkatrész beszerzés esetén a teljesítés az alkatrész leszállítását jelenti, melynek igazolása a Megrendelő által aláírt szállítólevéllel, vagy egyéb átvételt igazoló okmánnyal történik.
 • A Javítás esetén a hiba kijavítása, a szükséges pótalkatrészek beszerzése, az alkatrész cserék elvégzése, a berendezés üzemképes, hibamenetes állapotra hozása, és e tények dokumentálása a Szerviz munkalapon. A szolgáltatás itt akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a javított gép újra minimálisan a meghibásodás előtti állapotra hozva megbízhatóan, ipari termelésre alkalmasan működik a Megrendelés tárgyát képező hiba tekintetében, és ezt a Megrendelő igazolta.
 • Az egyéb szolgáltatások esetében a Megrendelés szerinti munkafolyamatok hibamentes elvégzése, ezek dokumentálása és a Megrendelő általi aláírása.
 • Amelyik szolgáltatásnál értelmezhető (javítás, karbantartás, üzembe helyezés, stb.), a gépek hibamentes működőképességének a bemutatása.
 • Amennyiben a javítás tevékenység során további – addig a Megrendelő részére nem ismert – újabb hibák kerülnek felszínre, melyekre a Megrendelő megrendelése nem vonatkozott, a Megrendelőnek jogában áll eldöntenie, hogy ezen hibák kijavítására is ad megrendelést, vagy csak az eredeti megerndelés teljesítését kéri. Amennyiben a Megrendelő kéri az újabb hibák kijavítását, és az az eredeti megrendelés teljesítésével együtt teljesíthető, ezt a tényt és a javítást az eredeti Szerviz munkalapra kell felvezetni. Amennyiban a javítás az eredeti megrendelés teljesítésével nem végezhető el (pld. alaktrész hiány miatt), akkor azt új megrendelésnek kell tekinteni és új Szerviz munkalapot kell róla nyitni.
 • Garancia az elvégzett szolgáltatásra a 8. pont szerint.
 • Szolgáltatást végző felelősségbiztosítása a szolgáltatási tevékenységekre, az estlegesen a megrendelőnek okozott károkra.
 • A 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 és 2.6 szolgáltatásokat biztonságtechnikai és javítástechnikai okokból kizárólag kettő szerviztechnikus végezheti. A 2.7 szerinti gépmozgatást minimum kettő fő, de a gép jellegétől függően több fő végzi.

4. Határidők

 • Hibajavítás megrendelése esetén, amennyiben a hiba miatt a gép termelésre alkalmatlan, a javítás megkezdése a bejelentéstől számított 48 órán belül megkezdődik. Ebbe nem számítanak bele a hétvégi (szombat és vasárnap) és az ünnepnapok. Ezen belül Szolgáltató mindent megtesz, hogy a javítás megrendeléséhez képest a javítás megkezdése minél korábban megtörténjen. A javításra irányuló kiszállások időpontjait figyelemmel a körülményekre közös megállapodással kell meghatározni. Amennyiben a javítás az első kiszállás alkalmával nem végezhető el (például alkatrészt kell a javításhoz rendelni), tájékoztató időpontot kell adni Megrendelő részére a várható javítási időről.
 • Alkatrész beszerzés esetén a beszerzési határidő a mindenkori raktárkészletek (saját, gyártói, kereskedelmi) függvényében változik. Amennyiben az alkatrészt külföldről kell beszerezni, az bizonyos időt vesz igénybe, mivel figyelembe kell venni a szállításhoz és vámeljáráshoz szükséges időt is, melyet Szolgáltató nem tud befolyásolni. Mindazonáltal Szolgáltató mindent tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt alkatrészt a lehetséges legrövidebb időn belül Megrendelőnek átadja, vagy a javítás során beépíti.
 • A nem hibajavító szolgáltatások esetében és a termelést nem akadályozó hibák javításakor a határidők minden esetben a Felek közötti megállapodás szerintiek.
 • Amennyiben Szolgáltató igazolni tudja még a teljesítési határidő előtt, hogy az előálló esetleges késedelem az ő hatáskörén kívüli okból keletkezik, és Szolgáltató bizonyítja, hogy minden tőle telhető intézkedést megtett a késedelem elkerülése érdekében, Megrendelő köteles hozzájárulni a határidő módosításához.

5. Szervizdíjak

 • Szerviz idődíj: 12.000,- Ft/óra/fő az első szerviz technikus tekintetében, munkanapokon 06 órától 16 óráig történő munkavégzés estén, de minimum 15.000,- Ft. 8.000,- Ft/óra a második szerviz technikus munkájára, de minimum 10.000,- Ft. Minden megkezdett óra egésznek számít. A díj alapját képező időtartam a szervizt végző szakember Megrendelőhöz történő odaérkezésével kezdődik, és az eltávozásával fejeződik be.
 • Pótlékok:
  • Túlórapótlék: 50%, mely a hétköznapi munkavégzés esetén fizetendő az előző pontban leírt időszakon túli munkavégzésre.
  • Hétvégi pótlék: 50% szombaton, 100% vasárnap illetve hivatalos ünnepnapon történő munkavégzés esetén fizetendő.
  • A hétvégi illetve ünnepnapon történő munkavégzést Szolgáltató csak eseti jelleggel vállalja, a pótlék feltüntetése nem jelent megrendelés elfogadási kötelezettséget.
 • Kiszállási díj: 140,- Ft/km + 1.600,- Ft/fő/óra. A díj alapját a Csongrád – helyszín – Csongrád távolság képezi.
 • Amennyiben a szerviz személyzet a Megrendelés szerinti helyszínen munkavégzésre megjelent, de a munkavégzés a helyszínen a Szolgáltatónak fel nem róható valamilyen okból nem lehetséges, akkor a szervizdíj a minimális szervizdíj plusz a kiszállási díj.
 • Szállásköltség: nagyobb munkák esetén célszerű lehet a szerviz személyzet helyszínen maradása több napon keresztül. Ilyenkor a szállásköltséget Megrendelő fizeti, de erről Megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell, és Megrendelőnek ezt el kell fogadnia.

6. Fizetési feltételek

 • Alkatrész beszerzés estén, amennyiben a beszerzési nettó ár a 200.000,- Ft-ot meghaladja, Megrendelő előleget köteles 30% mértékben fizetni legkésőbb a megrendeléstől számított 5 napon belül. Ilyen esetben a szállítási határidő az előleg Szolgáltató számláján történt jóváírás napjától kezdődik.
 • A fizetés HUF pénznemben történik. Ettől eltérő pénznemben történő fizetést a Szerződésben konkrétan ki kell kötni, ellenkező esetben a számlák automatikusan forintban kerülnek kiállításra.
 • Szolgáltató a Megerndelők részére nyújtott hosszabb fizetési határidő érdekében faktor szolgáltatást vesz igénybe, ezt megrendelő tudomásul veszi és elfogadja. Ez a megrendelő felé semmiféle többlet költséggel nem jár. Szolgáltató felé a faktorszolgáltatást a GF Faktor Zrt. biztosítja.
 • A fizetés módja: átutalás a GF Faktor Zrt. bankszámlájára.
 • Fizetési határidő 30 naptári nap. Amennyiben Megrendelő a számláját 8 napon belül kiegyenlíti, 1% szkontót érvényesíthet. Felek ettől eltérő, hosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, de ezt mindenképpen írásba kell foglalni.
 • A Megrendelőnél előre nem látott költségeket, a Megrendelő hibás adatszolgáltatásának következtében előálló költségeket, és
  Megrendelő által kért és Eladó által elfogadott Megrendelés módosítások költségeit a Megrendelő köteles viselni.
 • Ha Megrendelő elmulasztja fizetési kötelezettségeinek határidőre való teljesítését, Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke évi jegybanki alapkamat + 8%.
 • Amennyiben a Megrendelő a vételár megfizetésével késedelembe esik, a Felek között más szerződésből és szállításból eredő, a Megrendelő még le nem járt tartozásai is esedékessé válnak a késedelem első napjától.
 • Ha a Megrendelő fizetési késedelme a fizetési határidő keltétől számított 15 napot eléri, a behajtással kapcsolatban felmerült és igazolt költségeket (követeléskezelő és/vagy ügyvéd díja, postaköltség, és minden más költség, amely a követelés behajtását hatékonyan elősegíti), a Megrendelő viseli.

7. A Megrendelő feladatai

 • A helyszíni szervizmunka megkezdésére vonatkozó engedélyt a Megrendelő képviselője kell, hogy megadja. E nélkül a munkavégzés Szolgáltató részéről nem kezdhető meg.
 • Megrendelő köteles Szolgáltató szakembereinek a figyelmét felhívni az esetleges helyi baleseti forrásokra, valamint a saját személyzetével betartatni a Szolgáltató által ismertetett szerviztevékenységre vonatkozó balesetvédelmi utasításokat.
 • A Szolgáltató által a Megrendelő helyszínén végzett szolgáltatás esetén, Megrendelő által saját költségén biztosítandó minimális helyszíni feltételek: a géphez való akadálytalan hozzáférés, megfelelő világítás és fűtés, energia szolgáltatás, alapanyag a gépen végzett próba műveletekhez, a rendelkezésre álló gépdokumentációba való betekintés, a helyszín őrzése, a géppel együtt szállított speciális szerszámok használhatósága, szükség esetén anyagmozgató berendezések (targonca, emelő, szerelőállvány, létra, stb.). Amennyiben a Megrendelő által biztosított feltételek nem állnak fenn, Szolgáltató szakemberei jogosultak a munkavégzés elhalasztására a feltételek megteremtéséig. Ebben az esetben az 5.4 pont szerint viseli megrendelő a költségeket.

8. Garancia, tulajdonjogok

 • Javítás esetén a szolgáltatás tárgyának megfelelő üzemelésére az Szolgáltató a Megrendelőnek 2 hónap garanciát nyújt.
  Javítás és diagnosztika esetén a munkavégzés követelménye a Magyarországon általánosan érvényes vonatkozó jogszabályok alapján értendő. Az elvégzett hibafeltáró és javítási munka meg kell, hogy feleljen a nemzetközileg mértékadó professzionális szakmai színvonalnak, és arra kell, hogy irányuljon, hogy a Megrendelő a lehető legrövidebb idő alatt a meghibásodott gépet újra teljes értékű berendezésként használatba vehesse.
 • Alkatrész beszerzés és alkatrész csere esetén az alkatrészekre Szolgáltató 6 hónap garanciát nyújt.
 • A garancia nem vonatkozik a tartalék alkatrészekre, kopó alkatrészekre, szerszámokra, fogyóeszközökre, meghibásodásokra vagy leállásokra melyek a normális üzemelés következtében előálló kopás következményeire. A gépek vagy részeinek nem rendeltetésszerű, helytelen vagy szakszerűtlen használatára, szándékos károkozásra, az elektromos – és más közműhálózatba történő helytelen csatlakoztatásra, számítógépes vírusok vagy az elektromos hálózat teljesítményingadozása következtében előálló meghibásodásokra. Nem vonatkozik továbbá a külső hatások vagy harmadik fél tevékenysége következtében bekövetkező meghibásodásokra, helytelenül végzett anyagmozgatásra, áthelyezésre és tárolásra, az üzemeltetési és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyására, túlterhelésre, helytelen nyersanyagok felhasználására.
 • Ha szolgáltató a javítási kötelezettségét csere útján teljesíti, akkor a kicserélt alkatrészek tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre.
 • A Szolgáltató garanciális kötelezettségei automatikusan megszűnnek, ha a Megrendelő a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül javításokat vagy módosításokat végez az alkatrészeken, a javított gépeken.
 • A Megrendelő megjavíthat vagy megjavíttathat kevésbé fontos meghibásodásokat, azonban kizárólag akkor, ha Szolgáltatóval előzetesen konzultált, s a munka elvégzéséhez Szolgáltató hozzájárulását megkapta.

9. Vis Maior

 • Felek nem tehetők felelőssé szerződéses kötelezettségeik részben vagy egészben történő nem teljesítéséért, abban az esetben, ha az vis maior következménye. A vis maior események meghatározására a Magyarországon kialakult bírói gyakorlat az irányadó, alkalmazásuk vonatkozásában pedig olyan események, amelyek a jelen szerződés életbe lépése után következnek be, rendkívüliek, mindkét fél érdekkörén kívül állók, előre nem láthatóak, nem előzhetőek meg, így lehetnek, de nem korlátozódnak a következőkre: a szerződés teljesítését akadályozó, vagy kizáró háborúk, zavargások, sztrájkok, olyan súlyos balesetek, amelyek befolyásolják a gyártást, szállítást, javítást, telepítést és próbaüzemet, természeti és környezeti katasztrófák, tűzvészek, áradások, járványok, terrorcselekmények, a szállítási utak blokádja, stb.
 • Ha a vis maior esemény időtartama nem haladja meg a három hónapot, akkor a Szerződés hatályában fennmarad, de a teljesítési határidők kitolódnak a vis maior esemény időtartamával.
 • Vis maior esemény által érintett fél köteles a másik felet telefaxon vagy e-mailen nyomban, de legkésőbb három napon belül értesíteni, mégpedig a vis maior esemény kezdetétől, amennyiben az lehetséges, ha nem, akkor a végétől számítva.

10. Jogviták

 •  , vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő bármely jogvita megoldását a Felek tárgyalásos megegyezés keretében, békés úton kísérlik meg.
 • Amennyiben a megegyezés nem sikerül, Felek alávetik magukat mediációs békéltető eljárásnak.
 • Amennyiben az sem vezet eredményre, a felek a jogvitájuk kapcsán alávetik magukat hatáskörtől (értékhatártól) függően a Csongrádi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

11. Egyéb feltételek

 • Felek a létrejött szerződést üzleti titokként kezelik, és a másik fél előzetes engedélye nélkül annak tartalmáról harmadik személynek információt nem adhatnak.
 • A telefonon bejelentett hiba esetén a szóbeli információ esetleges félreértéséből eredő kárért Megrendelő viseli a felelősséget.
 • A Szolgáltatót nem terheli semmilyen kártérítési kötelezettség a javított gépnek a garanciális periódusban vagy az után esetlegesen előálló meghibásodása miatti termeléskiesés, elmaradt haszon, alapanyag veszteség és más hasonló károk és/vagy veszteségek tekintetében.
 • A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Szolgáltató a nyilvántartásaiban a szerződéses kötelezettségek teljesítése illetve behajtása érdekében kezelje. A Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy az adatokat faktor cégnek (GF Faktor Zrt.) átadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje, kizárólag a Vevő fennálló kötelezettségeinek kezelése érdekében.
 • A szerződés létrejöttével a Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben kikötött szolgáltatói (értékesítési) díjat a szerződésben és a számlán rögzített határidőt meghaladóan 30 nappal nem fizeti meg, úgy a cég nyilvános adatai /cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre jogosult(ak) adatai, valamint a tartozás összege közzétehető a www.nemfizetocegek.hu internetes portálon. A Megrendelő vállalja, hogy a közzététel miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli és az Szolgáltatóval, illetve a portál üzemeltetőjével szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt.
 • Felek ellenérték megfizetése nélkül jogosultak a Szolgáltatásokat kiállítási célú, nyomtatott és elektronikus információs anyagaikban, valamint referencia listáikon feltüntetni, azok fényképeit közzétenni.
 • Szolgáltató jogosult az általa kiállított számlákon feltüntetni, hogy „A Vevő a fent megjelölt számú Szerződésből eredő e számla szerinti tartozását a jogkövetkezmények tudatában elismeri”. A Megrendelő köteles 200.000,- Ft számlaérték felett a Szolgáltató által kettő példányban megküldött vonatkozó számla másodpéldányán ezt aláírásával elfogadni, és az aláírt számlát Szolgáltató részére postai úton visszaküldeni.
 • A Szerződésből eredő, nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és az egyéb magyar jogszabályok az irányadóak.
 • Az Általános Szerződéses Feltételeket a Szolgáltató jogosult módosítani, és a módosított feltételeket közzétenni (honlapon, ajánlat és szerződés tervezet mellékleteként). A már érvényben lévő Szerződések teljesítésének teljes időtartamára a Szerződés érvénybe lépésének időpontján hatályos ÁSZF Szerviztevékenységre az irányadó.

Pekárik János
ügyvezető