Szerszámgép Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2015. március 1-től visszavonásig.

PEKÁRIK Szerszámgép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Eladó

6640 Csongrád, Attila u. 73. Ipari Park 5., cégjegyzékszám: 06-09-010216, adószám: 13594653-2-06

 

1.   A Szerződés tárgya

 • Az Eladó elad a Vevő részére a Szállítási Szerződés 1. pontjában leírt alakító illetve szerszámgépet (gépeket) a szerződés mellékletében részletezett műszaki tartalommal (nem kötelező kellék), kiegészítőivel és kapcsolódó szolgáltatásaival (a továbbiakban: Áruk).
 • A Vevő a Szállítási Szerződés 1.1 pontjában meghatározott Árukat és kapcsolódó szolgáltatásokat az Eladótól a Szállítási Szerződésben rögzített egyedi feltételek és ÁSZF általános előírásai mellett megvásárolja.
 • Amennyiben Eladó és Vevő nem kötöttek külön szállítási szerződést (csak ajánlat és arra hivatkozó megrendelés született), abban az esetben az általános szerződési feltételek az irányadóak minden vonatkozásban.

 

2.   Eladó teljesítése

Az Eladó Szállítási Szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége a következőket tartalmazza:

 • A Szállítási Szerződés 1. pontjában leírt áruk legyártatása.
 • Amennyiben az Áru (Áruk) az EU területén kívüli gyártótól érkezik (érkeznek), az Áruk vámkezeltetése, belföldi áruforgalomba bocsáttatása a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, a vám és az import Áfa megfizetése.
 • Az Áruknak a gyártó illetve Eladó telephelyéről a Vevő szállítási címére való helyszínre fuvarozása illetve fuvaroztatása. Eladó e kötelezettségének teljesítését szállítólevéllel (vagy CMR-rel) illetve átvételi jegyzőkönyvvel kell
 • Üzembe helyezés és az Áruk működőképességének, valamint a szerződésnek való megfelelőségének a bemutatása. Ez a Szállítási Szerződés pontjában meghatározott szállítási címen, az ÁSZF 7. pontjában leírtak szerint történik. Eladó ezen kötelezettségének teljesítését az ÁSZF 7.2.1. pont szerinti Üzembe helyezési jegyzőkönyv (Minőségi átadás-átvételi jegyzőkönyv) igazolja.
 • Jótállás az Áruk megfelelő működésére az Általános Szavatossági és Jótállási Feltételek

 

3.   Az Áruk minősége

Az Áruk minősége a Szállítási Szerződés előírásainak kell, megfeleljen. Eladó nem vállal kötelezettséget csakis az Áruknak a Szállítási Szerződés által meghatározott kimondottan garantált tulajdonságaira és műszaki paramétereire. Az Áruk jellemzőit, rendeltetését, főbb műszaki adatait Vevő ismeri, azokat teljes egészében elfogadta, a Szállítási Szerződést ezek ismeretében köti meg.

 

4.   Szállítási feltételek és csomagolás

 • Az Árukat Eladó köteles saját költségén a Vevő Szállítási Szerződés 2.2. pont szerinti szállítási címére leszállítani.
 • A szállítási határidő az üzembe helyezés és képzés nélkül van meghatározva, a Szállítási Szerződés 4.3. pont szerinti első előleg kézhezvételétől számítva. Amennyiben előleg nem lett kikötve, a szállítási határidő számítása a Vevő által nyújtott biztosíték Eladó részére történő átadásától számított.
 • Rész – és előszállítások
 • Az Eladó valamennyi teljesítési határideje automatikusan kitolódik a Vevő késedelmeinek időtartamával.
 • Az Áruk csomagolása meg kell, feleljen az Áruk természetének, a szállítás módjának és időtartamának. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Európa országaiból és Törökországból az Áruk szállítása kamionon történik majd, és az Áruk szállításkor a gyártómű eredeti csomagolásában lesznek. Amennyiben a szállítás hajóval történik konténerben (Kína, India, Tajvan, stb.) az Áruk az Eladó telephelyén átrakodásra kerülnek. Ekkor a szállítás tehergépjárművel Eladó által elvégzett csomagolásban történik.
 • Eladó köteles Vevőnek előzetes szállítási értesítést küldeni, illetve a szállítás várható időpontjáról telefonon a Vevő Szállítási Szerződésben kijelölt kapcsolattartóját értesíteni az Áruk várható érkezési időpontjáról, legkésőbb az Áruk Vevőhöz érkezését megelőzően legalább három Amennyiben államhatárt, illetve több államhatárt is érintő nemzetközi szállításról van szó, Eladót semmilyen felelősség nem terheli az előre jelzett érkezési időponttól való esetleges eltérés miatt. Amennyiben a szállító jármű a vámkezelésre megérkezett, illetve Eladó biztos időpontot tud adni Vevő részére a Szállítási Szerződésben meghatározott Áruk szállítási időpontjáról, azt haladéktalanul meg kell tennie.
 • Az ÁSZF 8.2. pontjával összhangban Vevő köteles az Áruk lerakodását saját költségén elvégezni vagy elvégeztetni.

 

5.   Az Eladó késedelme

 • Ha Eladó saját késedelmes vagy hibás teljesítése következtében késedelembe esik az Áruk ÁSZF 4.2. pont szerinti leszállítását illetően, akkor Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni, a megkezdett második késedelmi héttől kezdődően, melynek mértéke heti 0,2% (0,2 százalék) a késedelmes áru ÁFA mentes nettó értékére vetítve, minden megkezdett késedelmi hét után. A teljes késedelmi kötbér nem haladhatja meg a teljes vételár 4%-át (négy százalékát).
 • Amennyiben Eladó igazolni tudja még a teljesítési határidő előtt, hogy az előálló késedelem az ő hatáskörén kívüli okból keletkezik, és Eladó bizonyítja, hogy minden tőle telhető intézkedést megtett a késedelem elkerülése érdekében, Vevő köteles hozzájárulni a szállítási határidő módosításához. Ennek maximális időtartama 60
 • Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben Eladó késedelme a 90 napot

 

6.   Vételár és fizetési feltételek

 • Az Áruk teljes vételára, mely Eladó teljes ÁSZF 2. pont szerinti teljesítési kötelezettségét tartalmazza, s melyet Vevő meg kell, hogy fizessen Eladónak, a Szállítási Szerződés 4.1. pontjában kerül meghatározásra. Az ár meghatározása HUF, EUR, valamint USD pénznemben is történhet. Forinton kívüli pénznemben történő szerződés esetén mindenkor meg kell határozni a szerződéskötéskor érvényes forint árfolyamot, melynek számítási alapja az MNB kereskedelmi deviza eladási árfolyama.
 • Amennyiben a Szállítási Szerződésben az ár EUR vagy USD pénznemben van meghatározva, de az áru ellenértéke forintban is meg lett adva, az árfolyamkockázatot Felek 2,- HUF/EUR illetve 2,- HUF/USD árfolyameltérésig vállalják. Az ezt meghaladó árfolyamváltozás esetén a forintban számolt árakat a napi árfolyamhoz igazítják szerződő Ugyanez az eljárás, amennyiben az ár a Szállítási Szerződésben forintban lett meghatározva, de meg lett adva az irányadó árfolyam is. Az átszámítás minden esetben a Szerződés teljesítésének napján érvényes MNB kereskedelmi deviza eladási árfolyamon történik.
 • Vevőt előlegfizetési kötelezettség terheli, ennek mértékét 90%. Az előleg részleteit pontosan a Szerződés 4.2. pontjában kell meghatározni. Általános alkalmazásban a szerződéskötéskor fizetendő első előleg részlet 30%. A második előleg részlet, melynek mértéke 50% (amennyiben az a Szállítási Szerződésben ettől eltérően nem lett meghatározva), olyan időpontban kell a Vevőnek az Eladó részére megfizetnie, hogy Eladó a gyártó részére úgy tudja kifizetni az Áru ellenértékét, hogy az legkésőbb a szállítás megkezdésének időpontja előtt a gyártó számláján jóváírásra kerülhessen. Ez legalább a szállítás megkezdése előtt egy héttel kell, hogy megtörténjen. E nélkül a gyártó a szállítást nem engedélyezi. A 90% előleget akkor kell feltölteni, amikor Eladó a szerződés szerinti Árut (Árukat) leszállította a Szállítási Szerződésben meghatározott A 90% előleg Eladó számlájára történő beérkezéséig Eladó nem köteles megkezdeni az üzembe helyezési eljárást, azt Vevő jogszerűen nem kérheti.
 • Amennyiben a Szállítási Szerződésben 90%-nál alacsonyabb előleg kerül kikötésre, a Vevő biztosítékot kell, hogy nyújtson Eladó részére a fizetések teljesítésére. Ez lehet bankgarancia, váltó, jelzálog, kezességvállalás, stb., melynek formáját és mértékét a Szállítási Szerződésben kell rögzíteni.
 • A fizetés EUR pénznemben történik. Ettől eltérő pénznemben történő fizetést a Szállítási Szerződésben konkrétan ki kell kötni, ellenkező esetben a számlák automatikusan EUR-ban kerülnek kiállításra.
 • A fizetés, amennyiben erről a Szállítási Szerződés másképpen nem rendelkezik, átutalással történik az Eladó számláján feltüntetett bankszámlaszámra.
 • A fizetéssel kapcsolatos valamennyi bankköltség, mely a Vevő oldalán merül fel, a Vevőt
 • A Vevőnél előre nem látott költségeket, a Vevő hibás adatszolgáltatásának következtében előálló költségeket, és a Vevő által kért és Eladó által elfogadott módosítások költségeit a vételár nem tartalmazza, és mindezeket a Vevő köteles viselni. A Szállítási Szerződés 4. pont szerinti teljes vételár kizárólag Eladó Szállítási Szerződés szerinti teljesítési kötelezettségeinek ellenértékét és azok költségeit Egyebek mellett különösen nem tartalmazza az Áruk telepítésével, próba jellegű vagy folyamatos üzemeltetésével, közműveivel vagy azok kiépítésével, a Vevő telephelyének kapuján való áthaladás utáni lerakásával, anyagmozgatásával, őrzésével, fenntartásával, kárveszély elleni biztosításával, stb. kapcsolatos költségeket és adminisztratív teendőket. Továbbá bármilyen olyan költséget, illetéket, ügyintézést és adminisztrációs teendőt, mely bármilyen hatóság által bármely okból előírt jogszabályváltozás következtében lép fel, beleértve azon munkabiztonsági, egészségügyi, környezetvédelmi, honosítási, stb. engedélyek költségeit is melyeket be kell szerezni az Áruk használatának érdekében.
 • Ha Vevő elmulasztja fizetési kötelezettségeinek határidőre való teljesítését, Eladó jogosult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a teljesítés időpontja szerinti félév kezdetekor érvényes jegybanki alapkamat + 8%, éves
 • Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, a Felek között más szerződésből és szállításból eredő, a Vevő még le nem járt tartozásai is esedékessé válnak a késedelem első napjától.
 • Ha a Vevő fizetési késedelme a fizetési határidő keltétől számított 15 napot eléri, a behajtással kapcsolatban felmerült és igazolt költségeket (követeléskezelő és/vagy ügyvéd díja, postaköltség, és minden más költség, amely a követelés behajtását hatékonyan elősegíti), a Vevő
 • Ha a Vevő az előleg 2. és 3. részletének fizetésével késedelembe esik, és e miatt a gép beérkezésekor az Eladó az import ÁFA fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, így az Áru nem kerül vámkezelésre, az Árut

 

közvámraktárban kell elhelyezni. Ezen okból történt közvámraktározás összes költségét (daruzási, mozgatási, raktározási, őrzési, stb.) Vevő köteles fizetni. Köteles Vevő azon másik vevő kárát is megfizetni, akinek az áruja a Vevő árujával egy szállítóeszközön érkezett, és a Vevő fizetési késedelme miatt az is a közvámraktárba kerül (mert csak együtt vámkezelhető), vagy a szállítás késedelmet szenved.

 • Ha a Vevő – az Eladó teljesítését megelőzően – fizetési késedelme bármely, a Szerződés hatálya alá tartozó fizetési kötelezettségével kapcsolatban meghaladja a 30 (harminc) napot, és/vagy csődeljárás, felszámolás alá kerül, az Eladó saját döntése alapján jogosult a Szállítási Szerződés rendkívüli felmondására. A rendkívüli felmondást vagy tértivevényes ajánlott levélben, vagy mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvben lehet megtenni. A rendkívüli felmondás az erről szóló értesítés kézhezvételének napjától hatályos.
 • Ha a Vevő – az Eladó teljesítését követően – a Szerződéssel kapcsolatos bármely fizetési késedelme meghaladja a 90 (kilencven) napot, és/vagy csődeljárás, felszámolás alá kerül, az Eladó saját döntése alapján jogosult a Szerződéstől egyoldalúan elállni. Az elállást vagy tértivevényes ajánlott levélben, vagy mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvben lehet megtenni. A Szerződéstől való elállás az erről szóló értesítés kézhezvételének napjától hatályos.
 • A Felek fizetési biztosítékot kötelesek nyújtani egymásnak a teljesítések garantálására.
 • Eladó a megfizetett előlegek biztosítékaként saját váltót állít ki Vevő részére.
 • Vevő a megfizetett előlegek feletti vételárrészre saját váltót állít ki, illetve bankgaranciát nyújt Eladó részére.

 

7.   Üzembe helyezés, bemutatás, minőségi átvétel

 • Üzembe helyezési és bemutatási eljárás
  • Eladó komplett, üzemre kész állapotba kell, hogy hozza az Árukat a 3. pont szerinti fuvarlevél dátumát követő

15 munkanapon belül azok végleges telepítési helyén, amennyiben erre a lehetőségek Vevő részéről biztosítottak.

 • Vevő köteles a szállítást megelőzően az esetleges gép bemozgatáshoz, a telepítéshez szükséges információkat Eladó részére megadni, terület rajzokat átadni, kimondottan a következőkre tekintettel: lerakodási és telepítési hely távolsága, a mozgatási útvonal állapota, küszöbök, rámpák és egyéb akadályok mérete, ajtónyílások nagysága, telepítési üzem belmagassága, energia csatlakozó pontok helye, kezelő személyzet szakképzettsége, gyakorlottsági szintje, stb. A hibásan vagy hiányosan megadott információkból eredő többlet költség Vevőt
 • Vevő az Áruk rögzítésével kapcsolatos előkészítő munkákat elvégzi, valamint az energia, levegő, gáz, és egyéb közművekkel (értelemszerűen) való ellátás rendszereinek kiépítését is, az üzembe helyezési eljárás érdekében.

Ennek keretében Vevő

 • kiépíti a szabványoknak, a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelő, és a szükséges teljesítményű energia-, levegő,- gáz,- és egyéb rendszerek (értelem szerűen) csatlakozási helyeit,
 • elvégzi a Termékek telepítéséhez és rögzítéséhez szükséges építészeti átalakításokat.

Eladó köteles ehhez legkésőbb a szállítási határidőt megelőző 15. napig telepítési információkat, szükség esetén telepítési rajzokat szolgáltatni, mely tartalmazza a telepítéshez szükséges összes műszaki adatot, információt.

 • Vevőnek értesítenie kell Eladót az üzembe helyezés lehetséges legkorábbi dátumáról legkésőbb a szállítás időpontjában. Ezen értesítés hiányában Eladó jogosult az üzembe helyezés dátumát saját maga meghatározni, mely azonban nem lehet előbb, mint a 3. pont alatti szállítólevél vagy átvételi jegyzőkönyv dátuma utáni 8. nap, és nem lehet később, mint az ugyanezen napot követő 14. nap.
 • Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az üzembe helyezés és a működő képesség bemutatása az Eladó kiküldött szakemberének részvételével történik, s ezen eljárások nyelve a magyar nyelv. Az eljárás során Eladó köteles az Árut üzembe helyezni, elvégezni az indításkor szokásos beállításokat is, és a működő képesség bemutatása keretében kiképezni a gépkezelőket az Áruk helyes és biztonságos üzemeltetésére és karbantartására. Ehhez az eljáráshoz vevő kötelezettsége a megfelelően képzett szakember biztosítása. Amennyiben az eljárásra kijelölt szakemberek képzettségének hiányosságai miatt a berendezések kezelésével a későbbiekben problémák adódnak, az nem róható fel Eladónak. Erre vonatkozó véleményét Eladó jogosult az Üzembe helyezési jegyzőkönyvben feltüntetni.
 • Nem tartozik Eladó kötelezettségei közé a 7.1.3. pontban leírt működő képesség bemutatását meghaladó képzés elvégzése. Nevesítve: NC és CNC programozás részletes betanítása, fémipar eljárásainak szakmai jellegű oktatása, egyéb, nem közvetlenül a szállított berendezés üzemeltetésével és karbantartásával összefüggő kérdések. Ezeket az oktatási területeket, amennyiben Vevő szakemberei rendelkeznek kellő alap szakismerettel, külön térítés ellenében vállalja Eladó.
 • Az eredeti gyártói Kezelési Kézikönyvet (Gépkönyvet, Kezelési és Karbantartási Kézikönyvet, Programozási Kézikönyvet, leírást, stb.) és egyéb gyári dokumentációt át kell adni a Vevőnek, melyek nyelve az angol nyelv. Egyúttal a Kezelési Kézikönyvet, és ha a gép tartozéka, a Programozási Kézikönyvet is át kell adni magyar nyelven. Amennyiben a dokumentumok magyar nyelvre fordítása jelentős időt vesz igénybe (új dokumentum sok oldallal), ezek fordíttatására és átadására az Eladónak 90 nap áll rendelkezésére. A magyar nyelvű dokumentáció esetleges hiányában az Üzembe helyezési és a Minőségi Átvételi Eljárást eredményesen lefolytatottnak kell tekinteni. A magyar nyelvű  dokumentumok  esetleges  hiányát az Üzembe helyezési Jegyzőkönyvben fel   kell

 

tüntetni. Ezen okra hivatkozva Vevő a teljesítés átvételét nem tagadhatja meg, az Áru ellenértékének kifizetését nem késleltetheti.

 • Az Üzembe helyezési és bemutatási eljárás céljára Vevő a saját költségén köteles biztosítani az Áru üzemeltetéséhez szükséges feltételeket, alapanyagot, munkaerőt, közműveket, mérőeszközöket, stb. Eladó a

7.2.1. pont szerinti Üzembe helyezési jegyzőkönyv dátumát követő legalább két hetes begyakorlási időszak után

 • szükség szerint, Vevő kérésére – 1 munkanap konzultációs és gyakorló után képzést
 • Vevő Eladó szerelői számára szükség esetén egy a szerszámok tárolására alkalmas, zárható helyiséget biztosít, az esetleges helyi balesetforrásokra a figyelmet felhívja, és saját személyzetével betartatja Eladó balesetvédelmi utasításait.
 • Minőségi átvételi eljárás
  • A 7.1. pont szerinti üzembe helyezés teljesítése után az Eladó készre jelentését követően nyomban, de legkésőbb 3 napon belül a Minőségi Átvételi Eljárás keretében az Eladónak be kell mutatnia azt, hogy az Áruk megfelelnek a Szállítási Szerződés előírásainak különös tekintettel a Vevő részére átadott katalógusok, műszaki információk vagy a Szállítási Szerződés mellékletében meghatározott műszaki paraméterekre

A Minőségi Átvételi Eljárás során az Eladónak minden olyan dokumentumot át kell adnia Vevőnek, mely igazolja az Áruk megfelelőségét a vonatkozó EU CE munkavédelmi előírások szerint. Ha Vevő képviselője nem jelenik meg a Minőségi Átvételi Eljáráson, akkor azt Eladó jogosult egyedül is lefolytatni, és a távollétében lefolytatott Eljárás eredményét Vevő köteles elfogadni.

A Minőségi Átvételi Eljárás eredményét az Üzembe helyezési jegyzőkönyvben (Minőségi átadás-átvételi jegyzőkönyv) kell rögzíteni 4 eredeti példányban, melyekből mindkét Fél 2-2 eredeti példányra jogosult.

 • A Minőségi Átvételi Eljárás céljára Vevő a saját költségén köteles biztosítani a szükséges feltételeket, pl. alapanyagot, munkaerőt, közműveket, mérőeszközöket,
 • Ha az Áruk bizonyíthatóan nem felelnek meg a Szállítási Szerződésnek, akkor az Eladó teljesítésében felmerült hiányosságokat és hibákat az Üzembe helyezési Jegyzőkönyvben fel kell jegyezni, és az Eladónak saját költségén a lehetséges legrövidebb időn belül gondoskodnia kell ezeknek a hibáknak a megszüntetéséről. Ebben az esetben a Minőségi Átvételi Eljárást addig kell ismételni, míg bizonyítást nem nyer, hogy Eladó teljesítette kötelezettségeit.
 • Ha a Felek nem tudnak egyetértésre jutni a Minőségi Átvételi Eljárás eredményét illetően, mielőtt bármilyen lépést tennének a vita jogi úton történő rendezésére, kötelesek felkérni egy együttesen kiválasztott nemzetközileg elismert minőségellenőrzési intézetet az ügy kivizsgálására. A vizsgálat időtartama alatt az Áruk semmilyen formában nem használhatók Eladó által, és az Áruk állapotát a vitás állapotnak megfelelően konzerválni
 • A 7.2.4. pont szerinti vizsgálat költségeit annak tartama alatt a Felek fele-fele arányban kötelesek fedezni. A vizsgálat végeredménye által elmarasztalt Fél az elmarasztalás arányában köteles viselni a vizsgálat végső költségeit, s köteles 8 napon belül teljes egészében megtéríteni a másik Fél részére a ténylegesen felmerült igazolt költségeit. A vizsgálat elindítása, illetve folyamatban léte nem mentesíti a feleket a jelen szerződés alatt vállalt kötelezettségeik teljesítése alól.

 

8.   Az Áruk tulajdonjoga, kockázatok

 • Vevő elfogadja, hogy az Áruk a teljes vételár és az esetleges késedelmi kamatok és egyéb, a Szállítási Szerződést érintő tartozások megfizetéséig (az Eladó bankszámláján történt jóváírásig) Eladó kizárólagos tulajdonát képezik. Vevő kötelezi magát, hogy minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy Eladó tulajdonjogát sérelem ne érje. Ha Eladó tulajdonosi jogai sérülnének, vagy ennek veszélye áll fenn, Vevő erről azonnal köteles értesíteni Eladót, és a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel Eladó tulajdonjogát védenie kell, olyankor is, ha az Eladó jogait harmadik személyek (akár egyébként jogszerű) intézkedései (pl. lefoglalás stb.) megsértik vagy károsan befolyásolják.
 • A Vevő elfogadja, hogy a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét az Eladó bejegyezteti a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett központi közhiteles hitelbiztosítéki nyilvántartásba.
 • A tulajdonjog átszállásáig Vevő az Árukat nem adhatja el, nem adhatja bérbe vagy bármilyen hasznosításra, fedezetként nem használhatja, módosításokat nem végezhet, más dolgokkal össze nem építheti.
 • Az Árukra vonatkozó kárveszély és felelősség Eladóról Vevőre az Árukat szállító fuvareszköznek a Vevő a Szállítási Szerződés 2.3. pont szerinti szállítási címének kapuján történő áthaladásakor teljes egészében automatikusan átszáll. A Vevő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az Áruk megóvhatóak legyenek bármilyen kártól és sérüléstől az Áruk tulajdonjogának Vevőre történő átszállásáig.
 • A Szállítási Szerződés Eladó általi, az ÁSZF 6.12. pont alapján történő rendkívüli felmondása esetén, valamint a 6.13. pont alapján történt elállás esetén, az Áruk tulajdonjoga teljes egészében és véglegesen az Eladónál marad. Amennyiben az áruk már átadásra kerültek Vevő részére, az Eladó jogosult az Árukat leszerelni és elszállíttatni a Vevő költségén, valamint kötbért, kamatokat és kárait követelni. Vevő ebben az esetben az Árukat eredeti állapotukban köteles visszaszolgáltatni Eladónak.
 • Az Eladónak járó kötbér összege Eladó rendkívüli felmondása esetén minimálisan 30 %, mely nem tartalmazza a kamatokat és Eladó esetleges egyéb kárait.

 

9.    Vis Maior

 • Felek nem tehetők felelőssé szerződéses kötelezettségeik részben vagy egészben történő nem teljesítéséért, abban az esetben, ha az vis maior következménye. A vis maior események meghatározására a Magyarországon kialakult bírói gyakorlat az irányadó. Alkalmazásuk vonatkozásában pedig olyan események, amelyek a jelen szerződés életbe lépése után következnek be. Rendkívüliek, mindkét fél érdekkörén kívül állók, előre nem láthatóak, nem előzhetőek meg, így lehetnek, de nem korlátozódnak a következőkre: a szerződés teljesítését akadályozó, vagy kizáró háborúk, zavargások, sztrájkok, olyan súlyos balesetek, amelyek befolyásolják a gyártást, szállítást, telepítést és próbaüzemet, természeti és környezeti katasztrófák, tűzvészek, áradások, járványok, terrorcselekmények, a szállítási utak blokádja,
 • Ha a vis maior esemény időtartama nem haladja meg a három hónapot, akkor a szerződés hatályában fennmarad, de a teljesítési határidők kitolódnak a vis maior esemény időtartamával. Három hónapot meghaladó vis maior esetében mindkét fél jogosult a jelen szerződés felmondására, melynek jogkövetkezményei tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók.
 • Vis maior esemény által érintett fél köteles a másik felet telefaxon vagy e-mailen azonnal, de legkésőbb három napon belül értesíteni, mégpedig a vis maior esemény kezdetétől, illetőleg a végétől számítva. A vis maior eseményről szóló értesítést további tíz napon belül ajánlott levélben is konfirmálni kell. Ezen konfirmálás elmulasztása megfosztja az érintett felet a vis maior kinyilvánításának jogától.

 

10.   A nyilatkozatok, dokumentumok, azok nyelve, és hivatkozás a Szerződés számra

 • A Felek között csak a levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés formájában történt nyilatkozattétel érvényes. Az írásbeli nyilatkozatokat a Szállítási Szerződés 5.2. pontjában meghatározott postai vagy telefax illetve elektronikus címre kell elküldeni.
 • Kimondottan a Szerződés tartalmával kapcsolatos nyilatkozattétel kizárólag levél formájában érvényes, melynek átvételét postai tértivevénnyel kell
 • A Felek megállapodnak, hogy az egymással kizárólag levél formában közlendő nyilatkozatokat a Szerződésben írt székhelyük/telephelyük címére írt levélben közlik. A Felek felelősséget vállalnak arra, hogy a Szerződésben szabályozott kézbesítési címen biztosítják a küldemény átvételét. Amennyiben a Szerződésben rögzített címről a tértivevényes postai küldemény “nem kereste/nem vette át/nem található” jelzéssel érkezik vissza, a postai visszaküldés dátumát követő negyedik napon a Felek a küldemény tartalmát közöltnek
 • Minden nyilatkozatban, dokumentumban a magyar nyelvet kell használni, kivéve az eredeti gyártói gépkönyveket, nyilatkozatokat és a részletes műszaki adatokat, melyek nyelve az angol nyelv. Minden nyilatkozatban, levélben, dokumentumban, értesítésben és eljárásban hivatkozni kell a Szerződés számra.

 

11.  Szerződés életbe lépése, módosítása

 • A Szerződés mindkét fél általi aláírással az időben második aláírást követően azonnal hatályba lép. A szerződés dátumát a felek az aláírásuk felett rögzítik.
 • Amennyiben a Vevő a postai úton tértivevénnyel megküldött szerződésre 5 napon belül észrevételt nem tesz, azt aláírva nem küldi vissza Eladó részére, vagy az előleget megfizeti, a szerződést az Eladó a Vevő részéről elfogadottnak tekinti (beleértve az ÁSZF elfogadását is).
 • A Szerződést a Felek kizárólag írásban, cégszerűen aláírt módon, a Ptk. ide vonatkozó §.-a szerint módosíthatják érvényesen. Szerződés módosítása telefaxon és elektronikus formában megküldve nem érvényes.

 

12.  Jogviták

 • A jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő bármely jogvita megoldását a Felek tárgyalásos megegyezés keretében, békés úton kísérlik
 • Amennyiben a megegyezés nem sikerül, Felek alávetik magukat mediációs békéltető eljárásnak.
 • Amennyiben az sem vezet eredményre, a felek a jogvitájuk kapcsán alávetik magukat hatáskörtől (értékhatártól) függően a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

13.  Egyéb feltételek

 • Felek a létrejött Szállítási Szerződést üzleti titokként kezelik, és a másik fél előzetes írásos engedélye nélkül annak tartalmáról harmadik személynek információt nem
 • Amennyiben a Szállítási Szerződés szerinti Áruk Vevő általi finanszírozása nem teljesen saját forrásból történik, Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a finanszírozást és az időben való fizetést biztosító szerződések és egyéb ehhez szükséges iratok olyan időpontban aláírásra kerüljenek a Vevő és a finanszírozó között, hogy az a fizetési határidő betartásának akadálya ne lehessen. Amennyiben ez nem történik meg, Vevő erre érdemben nem hivatkozhat, az esetlegesen keletkező késedelemből eredő kár az ő felelőssége.
 • A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Eladó a nyilvántartásaiban a szerződéses kötelezettségek teljesítése illetve behajtása érdekében A Vevő hozzájárul ahhoz is, hogy 15 napot meghaladó fizetési

 

késedelme esetén az Eladó az adatokat követeléskezelő cégnek (pld.: INTRUM Justitia Kft.) átadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje, kizárólag a Vevő fennálló tartozásának behajtása érdekében. A Vevő egyúttal tudomásul veszi, hogy a követeléskezelő cég megbízása miatti többlet költséget (a bruttó számlaérték 20%-a) az Eladó részére a számlaértékkel és a késedelmi pótlékkal egyidejűleg meg kell, hogy fizessen.

 • A szerződés aláírásával a vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben kikötött vételárat a szerződésben és a számlán rögzített határidőre és módon nem fizeti meg, úgy a cég nyilvános adatai /cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre jogosult (jogosultak) adatai, valamint a tartozás összege közzétehető a nemfizetocegek.hu internetes portálon. A vevő vállalja, hogy a közzététel miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli és az eladóval, illetve a portál üzemeltetőjével szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt.
 • Vevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha fizetési késedelme miatt a szerződés szerinti eszközök tulajdonjoga a fizetési határidő lejáratát követően is Eladónál marad, Vevő az eszközök használatáért bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj mértéke az eszközök értékének 0,06%-a minden naptári napra számítva, a fizetési késedelem első napjától a tulajdonjog Vevőre való átszállásának időpontjáig (a teljes vételár és késedelmi kamatok Eladó számláján történt jóváírás napjáig).
 • Felek ellenérték megfizetése nélkül jogosultak az Árukat kiállítási célú, nyomtatott és elektronikus információs anyagaikban, valamint referencia listáikon feltüntetni, azok fényképeit közzétenni.
 • Eladó jogosult az általa kiállított számlákon feltüntetni, hogy „A Vevő a fent megjelölt számú Szerződésből eredő e számla szerinti tartozását a jogkövetkezmények tudatában elismeri”. A Vevő köteles az Eladó által kettő példányban megküldött vonatkozó számla másodpéldányán ezt aláírásával elfogadni, és az aláírt számlát Eladó részére postai úton visszaküldeni.
 • A fenti Általános Szerződéses Feltételekben és a létrejött Szállítási Szerződésekben külön nem szabályozott feltételek és kérdések esetében a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) VI. könyv (Kötelmi jog) közös szabályai az irányadóak.
 • Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződésnek valamelyik kikötése jogszabályellenes, úgy az nem teszi e Szerződést érvénytelenné, hanem a jogellenes kikötés helyébe az érintett jogszabályok rendelkezései lépnek.
 • A Szerződéses Feltételeket az Eladó jogosult módosítani. A Szállítási Szerződés hatálya alatt történt módosulás esetén az Eladó postai úton küldi a Vevő részére az új (módosult) feltételeket. Amennyiben a vevő az átvételtől számított 8 napon belül írásban postai úton, vagy e-mailen nem nyilatkozik, a Szerződésre a 9. naptól kezdődően az új feltételek az irányadóak.